Statūti

24.06.2024

Biedrības “Dzīvnieku brīvība” statūti1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Dzīvnieku brīvība” (turpmāk — Biedrība).2. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības veidi

2.1. Biedrības mērķis ir dzīvnieku, vides un indivīda tiesību aizsardzība.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. rosināt sabiedrību uz ētisku izturēšanos pret visu sugu dzīvniekiem;

2.2.2. veicināt vides aizsardzību un informēt sabiedrību par iespējām to īstenot ikdienas dzīvē;

2.2.3. sekmēt tiesiskuma ievērošanu un tiesiskā regulējuma uzlabošanu dzīvnieku, vides un indivīda tiesību aizsardzības jomās;

2.2.4. veicināt dzīvnieku aizsardzības jomas attīstību un informēt sabiedrību par dzīvnieku izmantošanas apstākļiem un sekām;

2.2.5. informēt sabiedrību par dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanas veselības riskiem un ietekmi uz vidi, par dzīvniekiem un videi draudzīgu dzīvesveidu;

2.2.6. mazināt dzīvnieku izmantošanu un vides piesārņošanu visās cilvēka darbības jomās;

2.2.7. citi uzdevumi saskaņā ar mērķi.

2.3. Biedrība savu mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei:

2.3.1. organizē lekcijas, konferences, diskusijas un citus izglītojošus pasākumus par dzīvnieku tiesībām un to aizsardzību, vides aizsardzību un ar to saistītām tēmām;

2.3.2. organizē piketus, demonstrācijas un citas tiesību aktos atļautas publiskas akcijas sabiedrības uzmanības pievēršanai un izpratnes vairošanai;

2.3.3. publicē aktuālu informāciju interneta mājas lapā un sociālajos tīklos;

2.3.4. piedalās publiskajā diskusijā par tēmām, kas tieši vai netieši saistītas ar dzīvnieku un vides aizsardzību;

2.3.5. sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem, informē sabiedrību par tēmām, kas saistītas ar Biedrības darbības mērķi, uzdevumiem un darbībām;

2.3.6. sadarbojas ar Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, fondiem, kā arī ar citu valstu institūcijām un organizācijām, starptautiskajām organizācijām un to pārstāvniecībām Latvijā;

2.3.7. veic saimniecisko darbību;

2.3.8. veic citas darbības saskaņā ar Biedrības mērķi.3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.4. Biedru un atbalstītāju iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana no tās

4.1. Biedrībā var stāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstveida pieteikumu drukātā vai elektroniskā formātā. Pieteikuma veidlapu un tai klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Biedrībā ir dažādu statusu dalībnieki: atbalstītāji un biedri (turpmāk  — Dalībnieki), kuriem ir atšķirīgas tiesības un pienākumi, kā arī iestāšanās kārtība.

4.2.1. Par Biedrības atbalstītājiem var tikt uzņemtas personas, kas iesniegušas noteiktas formas rakstveida pieteikumu Biedrības valdei. 

4.2.2. Par Biedrības biedriem var tikt uzņemtas personas, kas vismaz vienu gadu darbojušās Biedrībā esot atbalstītāja statusā un iesniegušas pieteikumu Biedrības valdei.

4.3. Lēmumu par Dalībnieka uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā drukātā vai elektroniskā formātā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā drukātā vai elektroniskā formā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības Dalībnieku un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.5. Biedrības Dalībnieks var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.6. Biedrības Dalībniekus var izslēgt no Biedrības vai mainīt biedra statusu uz atbalstītāja statusu ar valdes vai biedru sapulces lēmumu, ja:

4.6.1. Dalībnieks nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6.2. Dalībnieks ar savu rīcību (darbību vai bezdarbību) nodarījis kaitējumu Biedrības deklarētajam mērķim, mantai un finansēm.

4.7. Lēmumu par Dalībnieka statusa maiņu vai izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju valde Dalībniekam paziņo rakstveidā drukātā vai elektroniskā formā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.8. Ja lēmumu par Dalībnieka statusa maiņu vai izslēgšanu no Biedrības ir pieņēmusi valde, Dalībniekam ir tiesības šo valdes lēmumu pārsūdzēt kopsapulcei 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas (sūdzība tiek iesniegta Biedrības juridiskajā adresē). Jautājums tiek pārskatīts tuvākajā kopsapulcē, un kopsapulces lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.5. Biedrības atbalstītāju tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības atbalstītājiem ir šādas tiesības:

5.1.1. saņemt informāciju un sniegt priekšlikumus par Biedrības darbību;

5.1.2. piedalīties Biedrības rīkotajos publiskos un iekšējos pasākumos;

5.1.3. iesaistīties brīvprātīgā darbā Biedrības mērķu sasniegšanai;

5.1.4. pretendēt uz Biedrības biedra statusu pēc 1 gadu ilgas būšanas atbalstītāja statusā.

5.2. Biedrības atbalstītājiem ir šādi pienākumi:

5.2.1. atbalstīt Biedrību, regulāri ziedojot tās darbībai materiālus līdzekļus;

5.2.2. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus.

5.3. Saistības Biedrības atbalstītājiem var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot atbalstītājam saistības, kas atšķiras no citu atbalstītāju saistībām, ir nepieciešama šā atbalstītāja piekrišana.6. Biedrības biedru tiesības un pienākumi

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tostarp iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;

6.1.3. piedalīties Biedrības pārvaldē, sniegt priekšlikumus un piedalīties lēmumu pieņemšanā par Biedrības darbību, tajā skaitā vēlēt valdi un revidentu;

6.1.4. pretendēt uz valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja statusu.

6.2. Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:

6.2.1. atbalstīt Biedrību, regulāri maksājot biedra naudu, kas noteikta ar valdes lēmumu;
6.2.2. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

6.2.3. regulāri, aktīvi un atbildīgi iesaistīties Biedrības darbā, īstenojot Biedrības mērķus;

6.2.4. pastāvīgi izglītoties un sekot līdzi aktualitātēm dzīvnieku tiesību un vides aizstāvībā Latvijā un pasaulē.

6.3. Saistības Biedrības biedriem var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.7. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.8. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. 

8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 1. novembrim.

8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā drukātā vai elektroniskā formā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Ja valde nesasauc biedru sapulci pēc vismaz vienas desmitās daļas Biedrības biedru iniciatīvas, tad sapulces sasaukšanas iniciatori var sasaukt sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces norises, un to iespējams darīt šādos veidos:

8.5.1. nosūtot paziņojumu pa e-pastu, ja biedrs valdei rakstveidā norādījis savu e-pasta adresi;

8.5.2. nosūtot īsziņu uz biedra rakstveidā norādītā mobilā tālruņa numuru.

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās puse no biedriem.

8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.9. Ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē ietilpst šādu jautājumu izskatīšana un izlemšana:

8.9.1. Biedrības statūtu grozīšana;

8.9.2. valdes skaitliskā sastāva noteikšana, valdes locekļu ievēlēšana (iecelšana) un atsaukšana, valdes locekļu pārstāvības noteikšana;

8.9.3. lemšana par valdes locekļu atalgojumu (atlīdzību);

8.9.4. lemšana par Biedrības biedru naudas apmēru un tās apmaksas termiņiem;

8.9.5. finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu apstiprināšana;

8.9.6. sūdzību izskatīšana par valdes pieņemtiem lēmumiem;

8.9.7. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

8.10. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt jebkurus citus lēmumus, kas ir valdes kompetencē.9. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem.

9.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

9.4. Valdes locekļi vada un pārstāv Biedrību. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi.

9.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. Valdes loceklis par savu pienākumu veikšanu ir tiesīgs saņemt atlīdzību, ja par to ir lēmusi biedru kopsapulce.10. Revidents

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents (turpmāk — “Revidents”), kuru uz vienu gadu ievēl biedru kopsapulce.

10.2. Biedrības Revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Biedrības Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.6. Ja Biedrības biedru kopsapulce nav ievēlējusi savu Revidentu vai Revidents atteicies pildīt pienākumus, tad pēc kopsapulces lēmuma var tikt pieaicināts zvērināts revidents vai cits finanšu speciālists Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības pārbaudei, kura kompetence ir analoģiska 9.3. punktā minētājiem noteikumiem.11. Biedrības finanšu līdzekļi un to izlietošana

11.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido biedru iemaksātās biedru naudas, juridisku un fizisku personu, kā arī personālsabiedrību ziedojumi un ieņēmumi no iespējamās saimnieciskās darbības.

11.2. Biedrības biedri maksā biedru naudu atbilstoši biedru kopsapulcē noteiktajam apmēram un kārtībai.

11.3. Biedrības finanšu līdzekļi tiek lietoti Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai, īstenojot statūtos noteiktās darbības.

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Rīgā, 2014. gada 24. februārī.