PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBĀ

73.70%

Savākti jau 2,948 paraksti. Savāksim 4,000!


Zvēraudzēšanas nozare ir bēdīgi slavena ar savvaļas sugu dzīvnieku – lapsu, ūdeļu un šinšillu - turēšanu industriālo fermu nožēlojamajos apstākļos, kas nav savietojami ar viņu fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām. 2012. un 2014. gada rudenī slepeni uzņemtie foto un videomateriāli, kas dokumentē šaušalīgus dzīvnieku dzīves apstākļus lielākajā daļā Latvijas zvēraudzētavu, liecina, ka dzīvnieku ciešanas zvēraudzēšanā ir norma – iesprostoti šauros sprostos, dzīvnieki cieš no slimībām un savainojumiem, un ir pakļauti tādam stresam, ka līdz nāvei sakropļo paši sevi un sugasbrāļus. Lai gan tas ir nopietns Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpums, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) – vienīgā valsts institūcija ar tiesībām sodīt tos, kas dara pāri dzīvniekiem – savā pastāvēšanas vēsturē Latvijas zvēraudzētavās ir atklājis tikai formālus trūkumus dokumentācijā un neatbilstībā reģistriem. Dzīvnieku labturībā nekādi pārkāpumi nekad nav konstatēti. Turklāt ne jau tikai lapsas, ūdeles un šinšillas kažokzvēru fermās cieš no atbildīgo institūciju nespējas. Suņi, kas piedzimst un nomirst pie ķēdes, badā mirstošas govis un zirgi, cirka nežēlīgajai dresūrai pakļauti ziloņi un lauvas - neskaitāmas dzīvas, sāpes un emocijas sajūtošas būtnes, neraugoties uz šķietamu likuma aizsardzību, ir pilnībā pakļautas bezatbildīgu un cietsirdīgu cilvēku patvaļai, kamēr iestādes aizbildinās ar resursu trūkumu un tiesiskā regulējuma nepilnībām. Taču tai pat laikā tās atsakās izmantot nevalstisko organizāciju piedāvāto atbalstu, lai gan likums paredz tām iespēju deleģēt valsts pārvaldes funkcijas sabiedriskajām organizācijām. Līdz ar to dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir bezspēcīgas – tām nav nekādu tiesisku iespēju iestāties par dzīvniekiem, kuri jau ir cietuši vai varētu ciest. Ilgstoši nespējot nodrošināt dzīvnieku aizsardzības likumu ievērošanu, atbildīgās iestādes un amatpersonas vairo nesodāmības sajūtu likuma pārkāpējos un ir pilnībā zaudējušas sabiedrības uzticību. Vienīgais veids, kā nodrošināt, lai dzīvnieku aizsardzības politika Latvijā tiktu īstenota patiesās rūpēs par dzīvniekiem un ņemot vispārcilvēciskās ētiskās vērtības, ir:

Mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kādu paši veidojam. Atbalsti pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, parakstot petīciju par sabiedrisko organizāciju līdzdalību dzīvnieku aizsardzībā! ”Par nācijas diženumu un morālo progresu var spriest pēc tā, kā tā izturas pret saviem dzīvniekiem.” – Mahatma Gandijs

  • Veidot “dzīvnieku tiesībsargu” – neatkarīgu, tikai likumam pakļautu institūciju, kas objektīvi analizētu situāciju, ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas, un sniegtu saistošus priekšlikumus dzīvnieku aizsardzības jautājumos;

  • Veidot sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru dienestu, lai dzīvnieku aizsardzības organizācijas varētu piedalīties likumpārkāpumu pret dzīvniekiem konstatēšanā un izmeklēšanā, kā arī pārstāvēt cietušo dzīvnieku intereses tiesībaizsardzības iestādēs un tiesā.

Paraksti petīciju

 

Pilnībā piekrītot Dzīvnieku aizsardzības likuma Preambulā paustajam, ka „cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība”, es izsaku neuzticību Latvijas atbildīgajām valsts institūcijām un amatpersonām, kas, nespējot nodrošināt efektīvu Dzīvnieku aizsardzības likuma izpildi, ar savu bezdarbību un vienaldzību ir pieļāvušas,  ka simtiem un tūkstošiem dzīvnieku pavada savu mūžu sāpēs un ciešanās.

Ņemot vērā Latvijas atbildīgo valsts iestāžu un amatpersonu acīmredzamo nespēju panākt normatīvo aktu izpildi un neieinteresētību pilnveidot tiesisko regulējumu dzīvnieku aizsardzības jomā, aicinu Zemkopības ministriju:

  • izveidot neatkarīgu, tikai likumam pakļautu institūciju, kas objektīvi analizētu situāciju dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā, sniegtu saistošus priekšlikumus un ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm, citām institūcijām un personām dzīvnieku aizsardzības jautājumos;

  • izveidot sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru dienestu, dodot iespēju nevalstiskajām organizācijām piedalīties likumpārkāpumu pret dzīvniekiem konstatēšanā un izmeklēšanā, kā arī pārstāvēt cietušo dzīvnieku intereses tiesībaizsardzības iestādēs un tiesā.

 

"Dzīvnieku brīvība" aizsargās Jūsu privātumu un informēs Jūs par šīs kampaņas gaitu.